ЗДРАВЕ:

- Гарантиране на колективното и индивидуално здраве
- Спазване на всички приложими изисквания и стандарти, както и регламенти, определени от клиента
- Насърчаване и продължаване на непрекъснатото подобряване на здравните условия, осигуряващо здравословно работно място
- Уверение, че здравната политика е широко разпространена, разбрана и прилагана на всички нива на компанията

БЕЗОПАСНОСТ:

- Обучение на персонала
- Насърчаване използването на лични предпазни средства
- Разработване и популяризиране на планове, за насърчаване спазването на всички правила за безопасност
- Идентифициране на всички опасни ситуации, за предотвратяване на риска от наранявания или злополуки по време на фазата на планиране
- Забранява се употребата на алкохол и др. упойващи вещества
- Редовни одити и бързо управление на всички произшествия (изготвяне на анализ за определяне на подходящи коригиращи действия)

ЗАОБИКАЛЯЩА СРЕДА:

- Спазване на екологичните разпоредби
- Подобряване на резултата от изискванията за опазване на околната среда
- Предотвратяване и намаляване на въздействието върху околната среда
- Работа в съответствие с приложимите закони